Enligt det forntida Mayafolket består Kosmos av Nio Undervärldar. Denna grundläggande ide uttrycktes mycket kraftfullt genom deras mest betydelsefulla pyramider, den Befjädrade Ormens Pyramid i Chichen-Itza, Jaguarens Pyramid i Tikal och Inskrifternas Tempel i Palenque, vilka alla var byggda var byggda i nio olika nivåer.

Men var befinner sig dessa Undervärldar? kan den moderna människan fråga sig. Genom att vi numera är oförmögna att se denna aspekt av verkligheten har människor under de senaste århundrandena mestadels tenderat att avfärda sådana forntida föreställningar som rena myter eller fantasier. Om vi försöker att avfärda iden om de Nio Undervärldarna som en ren myt blir det emellertid svårt att förklara varför talet Nio tycks ha betraktats som ett heligt tal av fundamental betydelse i så många olika kulturer, kulturer som helt säkert inte haft omfattande kontakter emellan sig. I våra nordiska förfäders mytologi beskrevs det som om Kosmos bestod av Nio Världar, i Fjärran Östern finns det många pagoder byggda i Nio nivåer, judarna hade Nio dörrar till den allra heligaste delen av templet i Jerusalem och dessutom en Nioarmad ljusstake i Hannukah-ceremonien. Bland Muslimerna är Ramadan den Nionde månaden på året. I forntiden beskrev alltså människor i olika kulturer i världen symboliskt betydelsen av det heliga talet Nio. Kanske är det då så att det finns någon slags universell sanning som förklarar varför detta tal har kommit att betraktas som heligt i många olika kulturer. Jag tror dock att det bara är hos Mayafolket som vi kan få en djupare förklaring till betydelsen av talet Nio.

När de kristna missionärerna hörde talas om Mayas Nio Undervärldar så tolkade de dessa som helveten, men detta är långt ifrån sanningen. Om dessa Undervärldar vore helveten, eller några platser under jordytan vilket ibland har antytts, varför skulle då Mayafolkets shamankungar ha klättrat till toppen av dessa förmodade helveten för att utföra sina heliga ritualer. Snarare än en hierarkisk stuktur av helveten så sågs Maya-pyramiderna som Världsberg - symboler för Kosmos. Och eftersom vi själva lever i Kosmos så tycks det mer rimligt att Undervärldarna är belägna just "här nere" i den fysiska tredimensionella värld där vi lever våra liv.

Varför då Nio Undervärldar? Varför inte bara en Undervärld? För att svara på detta måste vi betrakta de längre tidscykler som Mayafolket beskrev och se hur dessa kan förstås i ljuset av de fakta och dateringar som gjorts av nyckelstegen i den Kosmiska Evolutionen av den moderna vetenskapen. Vi bör då först lägga märke till att i likhet med de pyramider som Maya byggde så är deras kalendariska system hierarkiskt till naturen. I tabellen nedan så finns det Nio olika tidscykler som samtliga är grundade på 360-dagarsåret, tunet.

En följd av Tretton sådana tidsperioder skulle då ge upphov till en skapelsecykel om Tretton Himlar med de specificerade varaktigheterna. Sålunda skapades var och en av de Nio Undervärldarna genom en följd av Tretton Himlar. För att exemplifiera detta så var den längsta av de tun-baserade tidscyklerna en hablatun om 460 800 000 000 dagar =1,26 miljarder år. Tretton sådana hablatun ger en skapelsecykel med en total varaktighet av 13 x 1,26 = 16,4 miljarder år, vilken skapade den första, den lägsta Undervärlden. Detta är anmärkningsvärt redan genom att denna tidsperiod, 16,4 miljarder år, ligger mycket nära universums i dag kända ålder, 15 miljarder år, den tidpunkt då materia först skapades från ljus (The Big Bang).

Början på skapelsen av den Första Undervärlden sammanfaller sålunda väl med den nuvarande bästa uppskattmimgen av skapelsens början. Detta är ett faktun med mycket långtgående konsekvenser eftersom det innebär att allt som vi idag känner till existerar - allt som har kommit till sedan The Big Bang - faller inom tidrymden för den lägsta och mest grundläggande av skapelsecyklerna, cykeln om tretton hablatun, som skapar den första av de Nio Undervärldarna. Mayakalendern och Mayas kosmologi med Nio Undervärldar och Tretton Himlar är således ett redskap för att utforska hela skapelsen!

Åtta andra Undervärldar, som var och en utvecklar en speciell ram för medvetandet, har sedan byggts på denna den mest grundläggande av de Nio Undervärldarna. På detta sätt skapas en hierarkisk struktur i nio nivåer där de lägre nivåerna av medvetande ger grunden för nya och högre nivåer. Var och en av dessa nio skapelsecykler ger sålunda upphov till en specifik Undervärld och var och en av dessa Undervärldar karakteriseras av en speciell ram, eller dimension, av medvetandet. Denna ram för medvetandet skapas i tretton steg, genom en följd av Tretton Himlar. Inledningarna av dessa sekvenser av Tretton Himlar markeras av mycket viktiga händelser i den kosmiska evolutionen och några sådana initierande händelser är listade i Tabellen nedan.

För närvarande håller vi på att komma in i den åttonde nivån av medvetande på den kosmiska pyramiden som byggs på en grund av sju lägre nivåer. Denna den åttonde nivån kan refereras till som den galaktiska ramen för medvetandet eftersom den steg för steg kommer att leda mänskligheten till att i första hand identifiera sig med galaxen - snarare än planeten eller den egna nationen. Den högsta nivån av medvetande, den Universella, kommer att uppnås genom effekterna av den Nionde Undervärlden under år 2011 och kommer att ge upphov till ett tidlöst kosmiskt medvetande.

Din rubrik

Exakt längd enligt de forntida Maya
Begynnelsedatum
Inledning
Slutlig medvetandenivå
Slutdatum
13 x 20 kin =
260 days
11/2 2011
Transformation Kosmiskt
Medvetande
28/10
2011
13 x 360 kin =
4 680 days
5/1 1999
IT revolution Galaktiskt
28/10
2011
13 x 7 200 kin =
93 600 days
1755
Industrialism Planetärt
28/10
2011
13 x 144 000 kin =
1 872 000 days
16/6 3115
f.Kr.
Skriftspråk Nationellt
28/10
2011
13 x 2 880 000 kin =
37 440 000 days
100 500
f.Kr.
Talat Språk Kulturellt
28/10
2011
13 x 57 600 000 kin =
748 800 000 days
2 048 000
f.Kr.
Människor Stam
28/10
2011
13 x 1 152 000 000 kin =
14 976 000 000 days
40 998 000
f.Kr.
Apor Familje
28/10
2011
13 x 23 040 000 000 kin =
299 520 000 000 days
819 998 000
f.Kr.
Komplext Liv Individuellt
28/10
2011
13 x 460 800 000 000 kin =
5 990 400 000 000 days
16,4 Miljarder
f.Kr.
Materia Cellulärt
28/10
2011

Tabellen listar några karakteristika för de Nio olika Undervärldarna. Ytterst till vänster är de exakta varaktigheterna som de olika Undervärldarna dominerar och den andra kolumnen ges deras respektive begynnelsedatum. I den mittersta kolumnen är de fenomen listade som initierar utvecklingen av de olika Undervärldarna och till höger om dessa de typer, eller nivåer, av medvetande som de tjänar till att utveckla. Medan evolutionen av de fyra lägsta Undervärldarna alla uttrycks som biologisk evolution så driver de fem högsta medvetandenivåerna fram de kulturella, teknologiska och andliga aspekterna hos människan. I dag börjar människan också att utveckla ett meta-medvetande, ett medvetande om medvetandets utveckling, som tillåter henne att se på skapelsen från ett högre perspektiv än vardagens grodperspektiv. Den Universella Människans Kosmiska Medvetande, som det har siats om i många andliga traditioner, håller nu på att bli en verklig möjlighe